News

13 November 2019

Panel dyskusyjny Języki edukacji / Languages in education discussion panel

30.11 / SOBOTA 13:15-14:00 / SATURDAY 13:15-14:00 Kinoteka

Edukacja w swoim własnym języku powinna być dostępna dla każdego. W długofalowej perspektywie gwarantuje lepsze szanse życiowe dzieciom oraz sprzyja utrzymaniu się w systemie edukacji. Jednak na świecie aż 40% ludzi zmuszonych jest do uczenia się w innym języku, niż ten wyniesiony z domu. Ponadto dla języków mniejszości oraz zagrożonych obecność nauczania to często szansa na przetrwanie. O tych oraz innych tematach związanych z językami edukacji porozmawiają nasi goście.

Education in one’s mother tongue should be available to everyone. However as many as 40% of people are forced to learn in a language other than that spoken at home. Research demonstrates that in the long term, learning in one’s own language guarantees better life chances for children and helps them to remain in the education system. Moreover, when students are given the opportunity to learn in minority and endangered languages, it provides another avenue for the language itself to survive. These and other topics related to the languages of education will be discussed by our guests.

Uczestnicy panelu / Panel participants

Alastair Cole jest nagradzanym szkockim dokumentalistą i pracownikiem naukowym. Jego najnowszy film fabularny, Kolory alfabetu, kontynuuje temat subtelnej, intymnej i coraz bardziej upolitycznionej dynamiki pomiędzy językiem a społeczeństwem, którą wcześniej prezentował w nagradzanych krótkometrażowych filmach dokumentalnych. W swoich związanych z badaniami filmach rozważa także tematy dotyczące wielojęzyczności, antropologii językowej i tłumaczenia audiowizualnego. Jego filmy zostały wydane w ponad 40 językach, pokazane w ponad 50 krajach i goszczą często na festiwalach filmowych na całym świecie. Alastair jest również wykładowcą sztuki filmowej na Uniwersytecie w Newcastle. Więcej informacji o jego twórczości można znaleźć na jego stronie internetowej www.tonguetiedfilms.co.uk. I tweetuje na @TongueTiedFilms.

is an award winning Scotland based documentary film maker and academic. His most recent feature film, Colours of the Alphabet continues his filmmaking on the often subtle, intimate and increasingly political dynamics of language and society, that he has previously explored in award-winning short documentary films. His film-based research also explores subjects surrounding multilingualism, linguistic anthropology, and audiovisual translation. His films have been released in over 40 languages, broadcast in more than 50 countries and screen regularly at film festivals around the world. Alastair is also a Lecturer in Film Practice at Newcastle University. You can see more about his filmmaking on his website www.tonguetiedfilms.co.uk. And he tweets at @TongueTiedFilms.

 

 

dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ – literaturoznawczyni, łemkoznawczyni, historyczka sztuki, redaktorka, poetka; kierowniczka Katedry Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; założycielka kierunku/ specjalności filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie wykładała język, kulturę i literaturę łemkowską

literary scholar, Lemko scholar, art historian, editor, poet; head of the Department of Anthropology and Cultural and Literary Comparative Studies at the Institute of East Slavonic Philology at the Jagiellonian University; the founder of the specialization / Russian philology with the Ruthenian-Lemko language at the Pedagogical University in Krakow, where she lectured on Lemko language, culture and literature

 

 

 

 

Justyna Majerska-Sznajder ukończyła zarządzanie kulturą oraz etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest doktorantką na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Od dzieciństwa zajmuje się rewitalizacją kultury Wymysiöeryś w swoim rodzinnym mieście Wilamowice. Uczy Wymysiöeryś w lokalnej szkole i w domu.

has graduated with a degree in Culture Management and from Ethnology at the Jagiellonian University in Krakow. She is a PhD student at the Faculty of “Artes Liberales” at the University of Warsaw. Since childhood, she has been involved in the revitalization of Wymysiöeryś culture in her hometown Wilamowice. She teaches Wymysiöeryś at the local school and at the home.

 

 

 

 

Panel poprowadzi / Moderator

 

Aleksandra Pezda, Dziennikarka, publicystka, freelancerka. Specjalizuje się w problemach  współczesnej edukacji. Kilkanaście lat pracowała w Gazecie Wyborczej, prowadziła autorski program w Radiu TOK FM, pisała m.in. o tym, jak szkoła odnajduje się wobec wyzwań cywilizacji cyfrowej. Autorka książek: „Koniec Epoki Kredy. Internet dla nauczycieli i rodziców” i “Zdrowaś mario. Reportaże o medycznej marihuanie”.  Współautorka i prowadząca wielu konferencji i debat, dotyczących edukacji oraz problemów społecznych. Współpracuje m.in. z Onetem, Forbes Women, Urodą Życia.

journalist, publicist, freelancer. Specializes in contemporary education issues. She worked at Gazeta Wyborcza for several years, led her own program on Radio TOK FM, wrote, among others about how the school is facing the challenges of digital civilization. Author of books: ‘The End of the Cretaceous Era. Internet for teachers and parents” and “Hail Mary. Reports on medical marijuana.” Co-author and host of many conferences and debates on education and social problems. Works among others with Onet, Forbes Women, Beauty of Life.

Skip to content