O festiwalu / About

Własnymi słowami to pierwszy w Polsce festiwal filmowy poświęcony rdzennym kulturom i językom. Oficjalne wydarzenie Międzynarodowego Roku Rdzennych Języków - International Year of Indigenous Languages 2019.

"In our own words" is the first film festival in Poland focussing on indigenous cultures and languages, recognized as an official event of the International Year of Indigenous Languages 2019.

Wydarzenia / Events

Własnymi słowami wystawa fotografii / In our own words photo gallery

29.11-1.12 / PIĄTEK-NIEDZIELA / FRIDAY-SUNDAY

Własnymi słowami – wystawa fotografii / the photo exhibition “In our own words”
Zapraszamy na otwarcie galerii zwycięskich prac w konkursie Własnymi słowami, w którym uczestnicy nadsyłali zdjęcia w jednej z 5 kategorii (Ja Człowiek, Moje słowo – mój świat, Brzmienie naszych dusz, Naturalnie!, Mobilność). Zaprezentujemy 16 nagrodzonych zdjęć oraz wybór prac wyróżnionych w konkursie fotograficznym.

You are invited to visit the gallery of winning entries from the “In our own words” photo contest. Participants entered their works in one of 5 categories (Me, Human, My word, Sounds of Our Souls, Naturally!, and Mobility) and we will present 16 award-winning photos as well as a selection of additional images that were highly rated by the jury.

(Kinoteka)

Debata oraz panel młodych aktywistów / Debate and a panel of young activist

29.11 / PIĄTEK 15:00-17:30 / FRIDAY 15:00-17:30

Dyskusja ekspercka na temat ochrony praw językowych / Expert discussion on the protection of language rights
Uczestnicy / Participants:

dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich / Polish Commissioner for Human Rights
Silvia Quattrini, Minority Rights Group International
Stanisław Kordasiewicz, Uniwersystet Warszawski / University of Warsaw
Marcin Sośniak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich / Polish Commissioner for Human Rights Office
Marek Szolc – radny m.st. Warszawy, prawnik, współautor ustawy o języku śląskim i wilamowskim złożonej w Sejmie VIII kadencji. / Councilor of the city of Warsaw, lawyer, coauthor of the bill on Silesian an Vilamovian language proposed in the VIII parliamentary term

Panel młodych aktywistów „Aktualna sytuacja, strategie zachowania i perspektywy rozwoju języków mniejszościowych w Polsce” /
Panel of young activists “Current situation, strategies for preservation and development of minority languages in Poland”

Prowadzenie panelu / Moderator: Justyna Olko, Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy / Participants: Bartłůmjej Wanot, Macéj Bańdur, Anna Maślana, Rafał Rzepka, Tymoteusz Król, Justyna Majerska, Natalia Małecka-Nowak

Wydarzenie organizowane wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.
Event organized jointly with the Polish Commissioner for Human Rights

(Biuro RPO, ul. Długa 23/25)

Wernisaż wystawy fotograficznej / Opening of the photo gallery

29.11 / PIĄTEK 18:30-19:00 / FRIDAY 18:30-19:00

Własnymi słowami – wystawa fotografii / the photo exhibition “In our own words”
Zapraszamy na otwarcie galerii zwycięskich prac w konkursie Własnymi słowami, w którym uczestnicy nadsyłali zdjęcia w jednej z 5 kategorii (Ja Człowiek, Moje słowo – mój świat, Brzmienie naszych dusz, Naturalnie!, Mobilność). Zaprezentujemy 16 nagrodzonych zdjęć oraz wybór prac wyróżnionych w konkursie fotograficznym.

O wystawie oraz jej kulisach opowie kuratorka Marta Ostajewska oraz Stanisław Kordasiewicz, koordynator projektu COLING, w ramach którego zorganizowano konkurs.

You are invited to visit the gallery of winning entries from the “In our own words” photo contest. Participants entered their works in one of 5 categories (Me, Human, My word, Sounds of Our Souls, Naturally!, and Mobility) and we will present 16 award-winning photos as well as a selection of additional images that were highly rated by the jury.

As part of the opening of the exhibition, Marta Ostajewska, curator, and Stanisław Kordasiewicz, coordinator of the COLING project, will briefly introduce the exhibit, sharing details about the contest, the winners, and the gallery of images.

(Kinoteka)

Języki edukacji / Languages in education

30.11 / SOBOTA 13:15-14:00 / SATURDAY 13:15-14:00

Edukacja w swoim własnym języku powinna być dostępna dla każdego. Jednak na świecie aż 40% ludzi zmuszonych jest do uczenia się w innym języku, niż ten wyniesiony z domu. Badania dowodzą, że w długofalowej perspektywie edukacja w językach rdzennych gwarantuje lepsze szanse życiowe dzieciom oraz sprzyja utrzymaniu się w systemie edukacji. Ponadto dla języków mniejszości oraz zagrożonych obecność nauczania to często szansa na przetrwanie. O tych oraz innych tematach związanych z językami edukacji porozmawiają zaproszeni goście, których sylwetki prezentujemy tutaj

Education in one’s mother tongue should be available to everyone. However as many as 40% of people are forced to learn in a language other than that spoken at home. Research demonstrates that in the long term, learning in one’s own language guarantees better life chances for children and helps them to remain in the education system. Moreover, when students are given the opportunity to learn in minority and endangered languages, it provides another avenue for the language itself to survive. These and other topics related to the languages of education will be discussed by our guest speakers

(Kinoteka)

Wieczór Różnorodności / The Evening of Diversity

30.11 / SOBOTA 21:00-24:00 / SATURDAY 21:00-24:00

Muzyka i śpiewy w małych językach, tańce z mini lekcją tarantelli, prezentacja tradycyjnych instrumentów grekańskich z Kalabrii, poczęstunek z różnych kręgów kulturowych.

Music and songs in minority languages, dances with a mini-Tarantella lesson, presentation of traditional Greko instruments from Calabria, and refreshments from across these regions.

(Kinoteka)

Po co i jak ratować małe języki? / Why and how save small languages?

1.12 / NIEDZIELA 13:00-13:45 / SUNDAY 13:00-13:45

Prawdopodobnie najważniejszym pytaniem pojawiającym się wokół tematyki ratowania zagrożonych języków jest: po co to robić? Czy nie jest tak, że umieranie języków to proces naturalny i nie do zatrzymania? Dlaczego warto ratować języki i jak to robić? Odpowiedzi będą poszukiwać uczestnicy panelu, których sylwetki przedstawiamy na tej stronie.

As we consider the significance of language revitalization, undoubtedly the most important question is why should we do it? Is the death of a language a natural process that cannot be avoided? Why is it important to save minority languages and how should we go about it? These will be the main questions of our panel discussion with our guests, that we present on this website.

(Kinoteka)

Zespół / Team

Ewa Śmiech - koordynatorka festiwalu, animatorka kultury, absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Przez kilka lat realizowała się aktorsko w wędrownym teatrze lalek "Igraszka". Związana była również z warszawskim Kinem Luna, w którym programowała cykle filmowe, takie jak Oczami Kobiet czy Filmoteka Psychodynamiczna oraz koordynowała projekty edukacyjne. Ostatnio spełnia się w PR Centrum Nauki Kopernik. Festiwal filmowy "Własnymi słowami" to dla niej możliwość realizacji jej artystycznych i organizacyjnych tęsknot filmowo-kulturowych. Lubi jesień, mgłę i wędrówki po lesie, najchętniej górskie.
festival coordinator, culture animator, graduate of the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. For several years she acted in the "Igraszka" traveling theater. She was also associated with the Luna Cinema, Warsaw , in which she programmed film series, such as the In the eyes of Women or Psychodynamic Filmoteka, and coordinated educational projects. Recently she has been successfully working in PR at the Copernicus Science Center. "In our own words" film festival gave her the opportunity to realize her artistic and organizational film and cultural dreams. She likes autumn, fog and hiking in the woods, especially in the mountains.
Marta Podolska - graficzka festiwalu. Studiowała w Krakowie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Tworzy plakaty, ilustracje, logotypy i identyfikacje wizualne. Interesuje ją rzeczywistość oparta na skojarzeniach i kodach kulturowych.
festival graphic designer. She studied in Kraków, currently lives and works in Warsaw. She creates posters, illustrations, logos and visual identifications. Her interest include reality based on connotations and cultural codes.
Zuzanna Rosłaniec - administratorka projektu COLING, absolwentka SGGW i SGH. W festiwalu Własnymi słowami zajmuje się logistyką (m.in. rezerwacje lotów i hoteli dla gości, wybór podwykonawców, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji), a także organizacją zaplecza festiwalowego. Propaguje aktywny tryb życia oraz aktywny wypoczynek, z wykształcenia również fizjoterapeuta i instruktor rekreacji ruchowej.
COLING project administrator, graduate of SGH Warsaw School of Economics. In the In our own words film festival she takes care of all the logistics (i.e. travel and accommodation, selection of service providers and documentation) and organizational aspects. She promotes an active lifestyle and recreation, educated also as a physiotherapist and physical recreation instructor
Stanisław Kordasiewicz - koordynator projektu COLING, prawnik zainteresowany wspieraniem i rozwojem zagrożonych języków. W festiwalu “Własnymi słowami” zajmuje się przede wszystkim kontaktami z zaproszonymi ekspertami i gośćmi, planowaniem wydarzeń towarzyszących oraz działaniami promocyjnymi. Odpoczywa biegając lub grając w szachy. Wciąż ma nadzieję, że kiedyś znajdzie czas, by doskonalić grę na pianinie. Miłośnik zwierząt - zwłaszcza czarnych kotów i koni.
COLING project coordinator, lawyer interested in supporting and strengthening endangered languages. In the “In our own words” film festival taking care of international contacts with experts and special guests, planning of additional events and promotion. Running and playing chess are his favorite ways to relax. Still hoping to find time to learn to play the piano someday. He loves all animals - especially black cats and horses.
ORGANIZATORZY /
ORGANISERS:
PARTNERZY FESTIWALU /
FESTIVAL PARTNERS:
PATRONATY HONOROWE /
HONORARY PATRONAGES:
PATRONATY MEDIALNE /
MEDIA PATRONS:
PARTNER WIECZORU RÓŻNORODNOŚCI /
PARTNER OF THE CULTURAL DIVERSITY EVENING:
Skip to content