News

15 November 2019

Panel dyskusyjny Po co i jak ratować małe języki? / Why and how save small languages? discussion panel

1.12 / NIEDZIELA 13:00-13:45 / SUNDAY 13:00-13:45

Prawdopodobnie najważniejszym pytaniem pojawiającym się wokół tematyki ratowania zagrożonych języków jest: po co to robić? Czy nie jest tak, że umieranie języków to proces naturalny i nie do zatrzymania? Dlaczego warto ratować języki i jak to robić? Odpowiedzi będą poszukiwać uczestnicy panelu.

As we consider the significance of language revitalization, undoubtedly the most important question is why should we do it? Is the death of a language a natural process that cannot be avoided? Why is it important to save minority languages and how should we go about it? These will be the main questions of our panel discussion with our guests.

Uczestnicy panelu / Participants 

Justyna Olko kieruje Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w etnohistorii, antropologii i socjolingwistyce Mezoameryki; zajmuje się także językami zagrożonymi wymarciem, metodami ich rewitalizacji, a także dekolonizacją praktyk badawczych. Zaangażowana w program rewitalizacji języka Nahuatl, współpracuje również z badaczami i aktywistami działającymi na rzecz rewitalizacji zagrożonych języków mniejszości etnicznych w Polsce i innych krajach. Uzyskała granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki i Komisji Europejskiej. Obecnie prowadzi dwa projekty zespołowe: „Językowe antidotum: żywotność językowa jako sposób budowy psychicznego dobrostanu, zdrowia i zrównoważonego rozwoju” (finansowany z programu Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) oraz „Trauma, akulturacja i sprawczość. Świat Indian Nahua od szesnastego do dwudziestego pierwszego wieku” (grant Narodowego Centrum Nauki). Justyna Olko jest również członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki (2018-2022), została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), a także otrzymała stypendium Burgen Academia Europaea (2013). Więcej informacji na www.jolko.al.uw.edu.pl

is professor in the Faculty of “Artes Liberales” at the University of Warsaw and director of its Center for Research and Practice in Cultural Continuity. She specializes in the ethnohistory, anthropology and sociolinguistics of Mesoamerica, language endangerment and revitalization as well as decolonizing research practices. She is also involved in a program for revitalizing the Nahuatl language and works with researchers and activists committed to revitalizing the endangered languages of ethnic minorities in Poland and other countries. She received grants from the European Research Council, the Foundation for Polish Science, the National Science Centre and the European Commission. Currently, she is leading two team projects: Language as a cure: linguistic vitality as a tool
for psychological well-being, health and economic sustainability (TEAM Program, Foundation for Polish Science) and Indigenous trauma, acculturation and agency. The Nahua world from the sixteenth to the twenty-first century (National Science Centre grant). Justyna Olko is also the a member of the National Science Center Council (2018-2022) and was awarded the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta (2013), as well as a Burgen Fellowship by Academia Europaea (2013). More information at www.jolko.al.uw.edu.pl

 

M-Olimpia Squillaci jest badaczką z Uniwersytetu Neapolitańskiego „L’Orientale” i uczy języka grekańskiego na Uniwersytecie „Dante Alighieri”. Była współpracownikiem projektu „Badanie przyszłości mniejszości grekańskich w południowych Włoszech” (#SMiLE) dla Smithsonian Institution. Olimpia ukończyła doktorat na University of Cambridge, gdzie założyła Cambridge Migration Society. Wcześniej współpracowała z kilkoma greckimi mniejszościami, wśród których byli Grecy w Mariupolu i greccy uchodźcy polityczni w byłym ZSRR. Zaangażowała się w rewitalizację kalabryjskiej greki; założyła Letnią Szkołę „To ddomadi Greko” i koordynuje kampanię crowdfundingową „Jeśli mówisz do mnie, żyję”. Jej nowe zainteresowania badawcze dotyczą etyki badań akademickich w społecznościach mniejszości.

is a postdoctoral researcher of the University of Naples “L’Orientale” and teaches Calabrian Greek at the University “Dante Alighieri”. She was co-investigator of the project “Investigating the future of the Greek speaking minorities of southern Italy” (#SMiLE) for the Smithsonian Institution. Olimpia completed her Ph.D. at the University of Cambridge, where she founded the Cambridge Migration Society. Prior to this, she worked with several Greek minorities among which the Greeks in Mariupol’ and the Greek political refugees in the former USSR. She engaged with the revitalization of Calabrian Greek; she founded the Summer School “To ddomadi Greko” and coordinates the crowdfunding campaign “If you speak me I live”. Her new research interest concerns the ethics of academic research in minoritised contexts.

 

 

 

Tymoteusz Król (Tiöma fum Dökter), Wilamowianin, rewitalizator języka wilamowskiego, doktorant w Instytucie Slawistyki PAN, członek Stowarzyszenia “Wilamowianie”. Moim celem jest nie tylko dokumentacja języka wymysiöeryś, jak również historii i kultury Wilamowic, ale sprawienie, by Ci, którzy chcą, mogli tego języka używać w swoim otoczeniu. Dlatego nauczam wilamowskiego oraz współpracuje z osobami różnych pokoleń w rozmaitych projektach tworzących przestrzeń dla tego języka w społeczności lokalnej.

Tiöma fum Dökter – ȧ Wymysiöejer, byławer fur wymysiöeryśa śpröh, dökterant ym Instytut fur Slawistyk PAN, gyhjyt y dy Gyzełśoft “Wymysiöejer”. Yh wył dy wymysiöeryśy śpröh, kultür ȧn kistiöeryj ny nok byśrȧjwa, ok zu tün, do oły, wo weła, kyna zy ny nok ym hac, ok oü by zejh hon. Diöh dos łjy’h wymysiöeryś ȧn at y ferśidnikja projekta myta łoüt fu ferśidnikja generȧcyja, do mȧ dos kon wetercin.

 

an activist of revitalization of Wymysorys language and culture of Wilamowice. Member of Association “Wilamowianie”. PhD student in Institute of Slavic Studies of Polish Academy of Sciences. My main goals are not only documentation of Wymysorys language, culture and local history, but achieving that everyone who wants to can use the language on a daily basis. That is why I teach Wymysorys and work with people belonging to various generations on different projects, building a space for that language in local community.

 

 

Genner Llanes Ortiz jest majańskim uczonym z Jukatanu w Meksyku. Rozpoczął jako antropolog społeczny na Universidad Autónoma de Yucatan (UADY), a w 2010 r. ukończył studia doktoranckie z antropologii społecznej na University of Sussex w Wielkiej Brytanii. Tematem jego badań jest wiedza rdzenna, organizacja i sztuka sceniczna, a także dialog międzykulturowy. Współpracował z organizacjami pozarządowymi i rdzennymi organizacjami w Meksyku, Ekwadorze, Belize i Gwatemali. W swoich badaniach badał formy reprezentowania rdzennej wiedzy w edukacji międzykulturowej w Ameryce Łacińskiej, a ostatnio koncentruje się na rdzennych formach artystycznych w związku z rewitalizacją języka, antyrasizmem i dekolonizacją. Pracował w projekcie „Indigeneity in the Contemporary World” na Royal Holloway University of London, a także w Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) w Meksyku

Genner Llanes Ortiz is a Maya scholar from Yucatán, México. He trained as a social anthropologist at the Universidad Autónoma de Yucatan (UADY), and completed a DPhil in Social Anthropology in 2010 at the University of Sussex, in the United Kingdom. His research is concerned with Indigenous knowledge, organizations and performing arts, as well as intercultural dialogue. He has worked collaboratively with NGOs and Indigenous organizations in Mexico, Ecuador, Belize and Guatemala. His research has explored forms of representing Indigenous knowledge in intercultural education in Latin America, and more recently, focuses on Indigenous artistic forms in relation to language revitalization, anti-racism and decolonization. He worked in the “Indigeneity in the Contemporary World” project in Royal Holloway University of London, and also in the Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) in Mexico City

 

Prowadzenie panelu / Moderator

 

Joanna Cieśla – absolwentka Wydziału Psychologii UW. W latach 2000-2003 dziennikarka Programu Trzeciego Polskiego Radia. Od 2003 r. w “Polityce” – pisze artykuły publicystyczne i reportaże o zjawiskach polityczno-społecznych.

graduate of the Faculty of Psychology, University of Warsaw. In the years 2000–2003 a journalist of the Third Program of Polish Radio. Since 2003 in “Polityka” (one of the most important weekly newsmagazine in Poland) – she writes journalistic articles and reports about political and social phenomena.

Skip to content